KENNISBANK EIGEN VERMOGEN

Wat is eigen vermogen? 

Het eigen vermogen is het saldo van alle bezittingen enerzijds en alle schulden aan derden anderzijds, van een onderneming. Het eigen vermogen vind je aan de rechterzijde, de creditzijde van de balans.

Het eigen vermogen is, samen met de schulden, onderdeel van de zogenaamde ‘passiva‘ op de balans. Dit is omdat het eigen vermogen wordt gezien als schuld aan de eigenaars van het bedrijf. Het eigen vermogen is het kapitaal dat meteen beschikbaar is en bij het bedrijf zelf hoort.

Wanneer je bijvoorbeeld een betaalrekening hebt voor het bedrijf met een geldbedrag erop, dan kan dit bij de post ‘eigen vermogen’ gezet worden.

Het eigen vermogen neemt af wanneer: de onderneming verlies lijdt, door het uitbetalen van dividend, door afschrijving en/of door een kapitaal-terugstorting of privéonttrekking. Het neemt toe wanneer de onderneming winst maakt en door een kapitaalstorting/privétoevoeging. Het eigen vermogen is bij een gezond bedrijf positief.

Hoe bereken je het eigen vermogen?

Er zijn verschillende manieren om het eigen vermogen te berekenen. De meest eenvoudige manier is de onderstaande manier:

Eigen vermogen = Activa (bezittingen) – Passiva (schulden)

De bedragen voor activa en passiva vind je terug op de balans.

Bij een natuurlijk persoon is het eigen vermogen ongeveer al het eigen bezit behalve het bezit van een eigen woning, een eigen auto, het gespaarde bedrag van een levensloopverzekering en goederen die je gebruikt.