KENNISBANK WINST EN VERLIESREKENING

Wat is een winst en verliesrekening?

De winst en verliesrekening laat het resultaat van een bedrijf zien voor een bepaalde periode. Hieruit kan je opmaken of er winst of verlies is gemaakt, zoals de naam ook aangeeft. In dit overzicht neem je de opbrengsten minus de kosten, waarna er vervolgens per saldo een winst of verliessaldo resulteert. De winst en verliesrekening behoort bij de jaarcijfers van een bedrijf. De balans vormt hier ook een onderdeel van.

 

Waarom moet je een winst en verliesrekening opmaken?

Elk jaar moet je belasting betalen in de vorm van Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting. De soort belasting hangt af van je rechtsvorm. Als je een BV hebt, moet je Vennootschapsbelasting betalen. Eenmanszaken en zzp’ers betalen Inkomstenbelasting over de winst. Om het totaal van de belasting te kunnen bepalen, dien je overzichtelijk te maken hoe dit tot stand is gekomen. De Belastingdienst is de instantie die de belasting int. Dit kan je door middel van een winst en verliesrekening aantonen.

 

Een voorbeeld winst en verliesrekening

Hieronder tref je een voorbeeld van een winst en verliesrekening:

De posten in de winst en verliesrekening

De opbrengsten en kosten kant bestaan uit verschillende soorten categorieën. Wij hebben de belangrijkste posten op een rij gezet. Het kan zijn dat niet elke post van toepassing is op jouw onderneming.

Opbrengsten

 • Netto-omzet 
 • Brutomarge
 • Wijzigingen in voorraden
 • Overig

Kosten

  • Inkoopkosten
   • Inkoopprijs van de verkopen
   • Kosten van uitbesteed werk en externe kosten
  • Personeelskosten
   • Lonen en salarissen
   • Sociale lasten
   • Pensioenlasten
   • Overig
 • Afschrijvingen
 • Goodwill
 • Immateriële vaste activa
 • Materiële vaste activa
  • Overig
 • Overige bedrijfskosten
  • Autokosten
  • Huisvestingskosten
  • Verkoopkosten
  • Overig
 • Financiële baten en lasten
  • Rente op vorderingen
  • Rente op schulden
  • Buitengewone baten en lasten
  • Boekwinst en verlies op activa