Wat is een beginbalans?

De beginbalans ook wel startbalans genoemd, is een overzicht van alle bezittingen, het vreemd vermogen (de schulden) en het eigen vermogen aan het begin van een periode. Meestal zijn de cijfers van de beginbalans gebaseerd op de eindbalans van de voorgaande periode.

Iedere ondernemer moet periodiek een balans opmaken. Vaak wordt er bij de balans een onderscheid gemaakt tussen de beginbalans en de eindbalans.

De beginbalans geeft, zoals de naam al zegt, aan met welke cijfers een onderneming een bepaalde periode begint en de eindbalans geeft aan met welke cijfers de onderneming een bepaalde periode eindigt.

De bezittingen bestaan uit vaste activavlottende activa en debiteuren, samen ook wel ‘activa’ genoemd.  Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, auto’s van het bedrijf, kantoorartikelen en computers. De schulden en het eigen vermogen worden aangeduid als ‘passiva‘.

Hieronder vallen bijvoorbeeld kortlopende schulden zoals een lening van minder dan een jaar en langlopende schulden zoals een hypotheek.

De activa en passiva moeten met elkaar in evenwicht zijn wat betekent dat beide zijden op hetzelfde bedrag moeten uitkomen. Het bezit moet immers altijd door iets gefinancierd worden.