Wat is het ondernemersvermogen?

Ondernemersvermogen is het vermogen dat op de balans van de onderneming staat.

Dit is de waarde van alle bezittingen van uw onderneming min de waarde van alle schulden van de onderneming. Als ondernemer heb je soms wel of niet de keuze bepaalde bestanddelen in de onderneming te plaatsen (en dus als ondernemingsvermogen te zien). Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Het vermogen staat op de balans.

Elementen die je verplicht moet opnemen zijn:

  • Vermogensbestanddelen (nagenoeg) uitsluitend voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening, zoals fabrieksgebouwen, kantorenpanden, vrachtauto’s en dergelijke.
  • Door de bedrijfs- of beroepsuitoefening ontstane vorderingen en/of schulden (bijvoorbeeld een lijfrenteverplichting).

Als een vermogensbestanddeel in een huwelijksgemeenschap valt, kan het nog steeds in zijn geheel tot het ondernemingsvermogen behoren van de echtgenoot die de onderneming drijft.

Binnen ‘grenzen der redelijkheid’ spelen bouw, ligging en indeling van uw pand een rol. Een woning behoort tot het keuzevermogen als meer dan 10% van de inhoud daarvan zal worden gebruikt voor de onderneming. Splitsing van je pand is vaak wel mogelijk als bijvoorbeeld het winkelgedeelte en het woongedeelte eigen ingangen en voorzieningen hebben, waardoor een deel in het ondernemingsvermogen en een deel in het privévermogen valt.

Daarnaast wordt dit bij personenauto’s bepaald door de mate waarin de auto zakelijk of privé wordt gebruikt. Een auto die naar verwachting op jaarbasis voor minder dan 500 km privé wordt gebruikt moet worden gerekend tot het ondernemingsvermogen.

Voor sommige vermogensbestanddelen heb je ‘binnen de grenzen der redelijkheid’ de vrije keuze het vermogensbestanddeel in het geheel in het privévermogen of in het geheel in het ondernemingsvermogen te laten vallen.

Het betreft vermogensbestanddelen die niet alleen voor zakelijke doeleinden worden gebruikt en die ook geen uitgesproken privékarakter hebben (te denken valt aan een pand dat u gedeeltelijk voor bedrijfsdoeleinden en gedeeltelijk voor persoonlijke doeleinden gebruikt en personenauto’s die je ook zakelijk gebruikt).

Het ondernemersvermogen noemt men ook wel het eigen vermogen of het eigen kapitaal van een bedrijf. Het eigen vermogen is het saldo van alle bezittingen enerzijds en alle schulden aan derden anderzijds, van een onderneming. Het eigen vermogen vind je aan de rechterzijde, de creditzijde van de balans. Het eigen vermogen is, samen met de schulden, onderdeel van de zogenaamde ‘passiva’ op de balans.

Dit is omdat het eigen vermogen wordt gezien als schuld aan de eigenaars van het bedrijf. Het eigen vermogen is het kapitaal dat meteen beschikbaar is en bij het bedrijf zelf hoort. Wanneer je bijvoorbeeld een betaalrekening hebt voor het bedrijf met een geldbedrag erop, dan kan dit bij de post ‘eigen vermogen’ gezet worden.

Het eigen vermogen neemt af wanneer: de onderneming verlies lijdt, door het uitbetalen van dividend, door afschrijving en/of door een kapitaal-terugstorting of privéonttrekking. Het neemt toe wanneer de onderneming winst maakt en door een kapitaalstorting/privétoevoeging. Het eigen vermogen is bij een gezond bedrijf positief.

Hoe bereken ik het ondernemersvermogen?

Er zijn verschillende manieren om het eigen vermogen te berekenen. De meest eenvoudige manier is de onderstaande manier

Eigen vermogen = Activa (bezittingen) – Passiva (schulden)

De bedragen voor activa en passiva vind je terug op de balans.