Wat zijn langlopende schulden?

Langlopende schulden zijn verkregen krediet of geleend geld waarvan de verplichting tot terugbetaling langer is dan een jaar. Het betreft vaak aflossingen van leningen en (handelskredieten). 

De langlopende schulden worden apart weergegeven op de balans. Hierdoor wordt het inzichtelijk in hoeverre een bedrijf op korte en lange termijn zijn schulden kan betalen. De langlopende schulden maken onderdeel uit van het vreemd vermogen op de balans

In de jaarrekening wordt vaak opgenomen welke gedeelte een looptijd heeft van meer dan vijf jaar. Dit wordt de middellange termijn genoemd. De jaarlijkse aflossing en rentepercentages worden opgenomen in de toelichting op de balans.