Wat zijn vlottende activa?

Vlottende activa zijn middelen die maar één bedrijfsproces nuttig zijn of snel kunnen worden omgezet in geld. Het zijn activa die binnen een jaar verbruikt wordt (zoals voorraden of debiteuren) zijn snel (vlot) weer weg. Vlotten betekent ‘wegstromen’. Hierdoor worden het vlottende activa genoemd. 

De waardering van de vlottende activa op de balans is tegen de productkosten of tegen de aankoopkosten. De liquide middelen en kasgelden hoeven natuurlijk niet omgezet te worden. Een ander woord voor vlottende activa is ook wel vlottend kapitaal. 

Wat zijn beperkte vlottende activa?

Bij beperkte vlottende activa worden de vorderingen op meer dan één jaar buiten beschouwing gelaten. Je hebt immers pas na één jaar de beschikking over het geld. 

Wat hoort bij vlottende activa?

Onder vlottende activa vallen onder andere:

  • Kasgeld
  • Voorraden
  • Banksaldi
  • Grondstoffen
  • Vorderingen op klanten (debiteuren)
  • Overlopende posten
  • Liquide middelen 

Let op: gehuurde en geleasede activa staan niet op de balans. Dit komt omdat je ze niet eerst hoeft aan te schaffen en ze zo geen beslag leggen op je passiva.